Blog

De waarde van talent

Datum

Over talent vind je tal van definities. Een heel eenvoudige, maar daarom niet minder correcte definitie van talent is deze van de Vlaming Luk Dewulf, een bekende ‘talentenfluisteraar’ en tevens auteur … ‘Een talent is iets dat je goed kan en dat je bovendien ook nog heel graag doet.’

Prof. Emeritus Marc Buelens van de Vlerick Management School stelt 3 voorwaarden voorop om een talent succesvol te kunnen/laten ontwikkelen, namelijk the skill, the will & the drill.

Talent, wat is het en … is het echt?

In de studies van Alessandro Pluchino en Andrea Rapisarda, universitair hoofddocenten theoretische fysica en Alessio Biondo, universitair hoofddocent politieke economie aan de Universiteit van Catania, ontdekken we een definitie die tegelijk toegankelijk als voor iedereen begrijpelijk is.

“Talent is elke menselijke vaardigheid of kwaliteit (of het nu gaat om attitude, intelligentie, vastberadenheid, hard werken, interpersoonlijke communicatieve vaardigheden, enz.) waarmee mensen een kans kunnen benutten. Talent is een aangeboren houding om een activiteit te ondernemen. Talent hebben betekent dat je gemakkelijk iets kunt doen dat moeilijk is voor degenen die niet hetzelfde talent hebben, het betekent dat je een kans gemakkelijker kunt benutten dan anderen.”

Er zijn verschillende vormen van talent. Talent is het vermogen om iets te doen: een sportieve, een artistieke, of een andere activiteit. En het is essentieel om erachter te komen wat iemands talent is.

De ongelijke relatie tussen talent, kansen, geluk en succes

We vragen ons vaak af wat de relatie is tussen talent en succes, wat is de rol van geluk als we het over succes hebben en hoe belangrijk is de context, wat zijn de strategieën om het talent naar boven te halen en ongelijkheden te verminderen.

We mogen ervan uitgaan dat talenten, net zoals de kwaliteiten van mensen, verdeeld zijn volgens een Gauss-curve: er is een gemiddelde en een verdeling die niet zoveel afwijkt van het gemiddelde. In onze samenleving leeft een heel andere opvatting over de verdeling van rijkdom: een ‘gemiddelde rijkdom’ bestaat immers niet en er is niemand die ‘een beetje rijker’ of ‘een beetje armer’ is. Er zijn veel mensen die ‘relatief arm’ zijn. Er zijn maar weinig mensen die ‘rijker en rijker’ worden en ook heel weinig mensen die ‘erg rijk zijn’: deze verdeling wordt weergegeven door een dalende rechte lijn (cfr. de ‘machtswet’ van Pareto – het 80/20-principe).

Dit roept de vraag op in hoeverre rijkdom dan gerelateerd is aan talent. Zijn de rijkste mensen het meest getalenteerd? Hoe is het mogelijk dat mensen met een kwaliteit, een talent, meer of minder ontwikkeld dan anderen, significant succesvoller zijn dan anderen? Dat is waar geluk om de hoek komt kijken: iets dat we niet in handen hebben.

Gebeurtenissen – gelukkig of niet – hebben geen invloed op onze inspanningen. Als we geen positieve kansen krijgen, kunnen we ze niet aangrijpen en gebruiken om te slagen. Hebben degenen met veel talent en weinig succes, weinig kansen gehad of pech gekend? Neen integendeel, de persoon die matig begaafd is met talent en die wel succes heeft gekend, heeft geen enkele belemmering gekend, maar heeft wel indrukwekkende reeksen van positieve kansen ervaren.

Velen van ons erkennen het begrip geluk niet (‘geluk hebben bestaat niet’ zeggen we dan), maar de waarheid is dat we constant onderhevig zijn aan willekeur en geluk en bovendien hebben we er geen controle over. Sommigen denken dat ze de volledige controle over hun leven hebben, maar dit is niet mogelijk.

We begrepen dat talent wijdverspreid is, maar kansen op succes niet. Wat is dan onze rol, wat kunnen we dan doen?

Wat kunnen we dan doen?

Onszelf blootstellen aan een zo groot mogelijk aantal kansen. Dan krijgt talent immers ook een kans en kan ze deze benutten om ze om te zetten in succes. Omdat kansen nu eenmaal willekeurig voorkomen, is het noodzakelijk om onszelf bloot te geven, om kansen na te jagen.

Hier kunnen we stilstaan bij de rol van school en onderwijs in het algemeen. Van jongs af aan moet het onderwijs kinderen blootstellen aan verschillende ervaringen om hun kwaliteiten naar voren te brengen, om iedereen een kans te geven.

Het publiek van kansenontvangers moet worden verbreed om hun vermogen te ondersteunen om succes op te wekken, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot een gegarandeerd kwaliteitsniveau van groeikansen.

Het probleem van vandaag is dat de samenleving diegenen beloont die meer kansen hebben gekregen en dus meer succes hebben gehad. Maar we weten dat succes niet alleen het resultaat is van de toepassing van iemands talent: er is geen 1 op 1 overeenkomst tussen succes en persoonlijk talent.

Een systeem dat talent meet aan de hand van eerdere successen, is een systeem dat niet mag pretenderen om de mens centraal te stellen en het individu en zijn capaciteiten zoveel mogelijk te belonen. Zulk systeem houdt immers ook rekening met de invloed van de omgeving en die wordt door iedereen beïnvloed.

De verantwoordelijkheid om kinderen kansen te bieden, tot aan de volwassenheid, ligt daarom in handen van de samenleving om hen heen, van degenen die beslissingen nemen voor hun groei. En tot die tijd moeten we ernaar streven iedereen dezelfde kansen te garanderen. Wanneer ze de meerderjarigheid bereiken, zullen ze niet alleen een genetische samenstelling en een aspect erven, maar ook een specifieke opleiding, in een specifieke omgeving, met een specifieke reeks van ervaringen en al dan niet benutte kansen.

Als ze volwassen worden, worden jonge vrouwen en mannen feitelijk uit een kanon geschoten, in een bepaald traject. Midden in de vlucht worden ze wakker. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ons allen. Voor ons coaches ligt hier een zeer aantrekkelijk en uitdagend werkterrein.

Hoe kom je achter je talent?

Het is noodzakelijk om te proberen kinderen bloot te stellen aan uiteenlopende kansen. Soms weten we zelf niet wat onze talenten zijn en als we niet de kans krijgen om ons potentieel naar boven te halen, kunnen deze verborgen blijven en in het ergste geval zelfs nooit ontwikkeld worden.

Het bieden van de mogelijkheid en het vermogen om kansen te benutten, is ook een taak van de samenleving. Volgens Jacopo Mele (Roma, IT) is het essentieel om vanuit deze reflecties een actieve rol te spelen.
Met de ‘Homo Ex Machina Foundation’ (Think Human, Act Digital) wordt zijn toewijding om talent te verbinden met kansen een belangrijk instrument voor alle jonge mensen die op zoek zijn naar een ‘gelukkige kans’.

‘Talent,’ zegt Jacopo, ‘kan in ons verborgen zijn, dus we moeten zoveel mogelijk mensen helpen om het te vinden en naar buiten te brengen. De sleutel is om zoveel mogelijk positieve willekeurige gebeurtenissen te genereren, om iedereen gelijke kansen te geven’.

Graag reiken we hierna twee hulpmiddelen/gidsen aan om talent in kaart te brengen. Ze kunnen ook een hulp zijn bij het ontwikkelen van talenten.

  1. De 21st Century Skills

Anno 2020 wordt onze samenleving gekenmerkt door Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity. In deze ‘VUCA-wereld’ – nog versterkt door de pandemie die woedt – is in bepaalde kringen het besef gegroeid dat ieder van ons zoveel mogelijk over een reeks (nieuwe) vaardigheden zou moeten beschikken en liefst van al nog goed mogelijk Bovendien zouden wij die vaardigheden (skills) best voortdurend verder ontwikkelen, dit om tegemoet te komen aan en een antwoord te kunnen geven op de uitdagingen van de continu veranderende omgeving waarin we leven.

De ‘21ste eeuwse vaardigheden’ worden mooi weergegeven in de figuur hierboven

Wie beschikt over talenten die aanleunen met deze begrippen en zich daarin herkent, of wie de talenten wil ontwikkelen om deze te realiseren, komt al een heel eind. Voorwaarde is dat zoveel mogelijk mensen hun talenten leren ontdekken.
Net daarin ligt een mooie uitdaging voor iedereen die actief is in het werkterrein van coaching: mensen/teams helpen om hun talenten te ontdekken en hen ondersteunen om deze verder te ontwikkelen.

  1. De sneltest tatenten

Auteur en Talentenfluisteraar Luk Dewulf (zie supra) lanceerde een set van 39 talenten die hij ook beschreven heeft in duidelijke definities, met voor ieder talent de hefboomvaardigheid (tips) die je best hanteert en ook de context waarin het talent het best tot uiting komt. Hij creëerde verder ook een ‘sneltest talenten’.

De aanpak in een schema

Rik Boulogne
Loopbaancoach
Eclips Consult BV

Meer
artikelen